program details


न्यायिक डबली

कार्यक्रमको उद्देश्य समुदायमा भएका साना तिना विवादको मेलमिलाप न्यायिक समितिले गर्दछ भन्ने जनचेतना फैलाउनु हो ।

Schedule

Days Time
Everyday 20:02 - 20:30
Everyday 13:30 - 14:00
Everyday 8:30 - 9:00