सल्यानबाट ६० करोडको खसी निकासी

0

Joa;flos rf];M DofUbLsf] a]gL gu/kflnsf–!) tf]/LkfgLsf cfgGb l/hfnn] ug'{ePsf] Aoa;foLs afv|fkfng . zx/L If]qdf ub}{ cfPsf] hflu/nfO{ Tofu]/ l/hfnn] ljut ;f9] ! aif{b]lv ? ;f9] & nfv nufgLdf ufpFd} ;’? ug'{ePsf] Aoa;flos afv|fkfngaf6 /fd|f] cfDbfgL ug{ ;kmn x’g’ePsf] 5 . t:aL/M sdn vqL, DofUbL, /f;;

सरिता चलाउने, रेडियो शारदा, सल्यान
सल्यानबाट ६० करोड भन्दा बढिको खसीबोका जिल्ला बाहिर निकासी भएको जनाइएको छ । गत आर्थिक वर्ष २०७४÷०७५ मा जिल्लाबाट ६० करोड भन्दा बढिको खसीबोका जिल्ला बाहिर निकासी भएको जिल्ला पशुसेवा कार्यालय सल्यानले जनाएको छ । सल्यान बाख्रा पालनका लागि निकै सम्भावना भएको र उपयुक्त ठाऊ मानिन्छ । यहाँका किसानहरु घर घरमा बाख्रा पालन गर्ने गरेका छन् ।

यस जिल्लामा ५ लाख भन्दा बढी संख्यामा बाख्रा पालन हुदै आइरहेको जिल्ला पशु सेवा कार्यालय सल्यानका प्रमुख बाल कुमार श्रेष्ठले बताउनुभयो । सल्यानको खसी बोका काठमाडांै, पोखरा, धनगढी लगायतका प्रमुख शहरहरुमा बढि माग हुने गर्दछ ।

Share.

Leave A Reply