अबको शिक्षा गुणस्तरीय र समाजबाद उन्मुख शिक्षाः प्रचण्ड

0

lrtjgdf clvn lzIfs ;+u7gsf] ;Dd]ng
g]skf dfcf]jfbL s]Gb|sf cWoIf k’iksdn bfxfn lrtjgsf] e/tk’/df zlgaf/ PsLs[t clvn g]kfn lzIfs ;+u7gsf] cf7f}+ lhNnf ;Dd]ngsf] pb3f6g ;df/f]xdf dGtJo JoQm ub}{ . t:jL/ M gf/fo0f 9’+ufgf, /Tggu/-lrtjg_, /f;;

चितवन, १३ माघ । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अबको शिक्षा गुणस्तरीय र समाजबाद उन्मुख शिक्षा हुनुपर्ने वताउनुभएको छ । एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक संगठन चितवनको आठौ जिल्ला सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै प्रचण्डले सार्वजनिक शिक्षालाई प्रथामिकतामा राखेर समाजवाद पद्धतिको शिक्षा नयाँ सरकारले लागु गर्ने वताउनुभयो । नेपालको राजनीतिक परिवर्तनमा शिक्षकहरुको महत्वपूर्ण भुमिका रहेको प्रचण्डको भनाई छ । आफुले शिक्षको समस्यार र आवश्यकता बुझेको भएपनि राजनितिक कारणले सवै माग सम्वोधन गर्न नसकेको वताउनुभयो । उहाँले अल्पमतको सरकारका कारण सवै क्षेत्रमा सोचे अनुरुपको काम हुन नसकेको दावी गर्नुभयो । जिल्ला सम्मेलनले ३९ सदस्य नयाँ कार्यसमिति चयन गर्ने छ । कार्यक्रम एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक संगठनका जिल्ला अध्यक्ष हरिशचन्द्र सुवेदीको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको हो ।

Share.

Leave A Reply